12.282009
0 0

Gajananam – Mantra

Die Verse der geistigen Vertiefung und geistigen Entwicklung

Gajananam Bhutaganadhi Sevitam
Kapittag Jambu Phala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokanvinasha Karanam
Namani Vigneshvara Pada Pankajam

Shadananam Kumkuma Raktavarnam
Mahamatim Divya Mayura Vahanam
Rudrasya Sunum Surasainya Natham
Guham Sadaham Sharanam Prapadye

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala
Ya Shubhra Vastravrita
Ya Vina Varadanda Mandita Kara
Ya Sveta Padmasana
Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir
Devaih Sada Pujita
Sa Mam Patu Saraswati Bhagavati
Nisshesha Jadyapaha

Om Namah Shivaya Gurave
Sat-Chid-Ananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Shri Sivanandaya te Namaha
Shri Vishnu-Devanandaya te Namaha

Om Sarva Mangala Mangalye
Shhive Sarvatha Sadhike
Sharanye Trayambake Gauri
Narayani Namostute
Narayani Namostute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *